Hvilke fordeler har en organisasjon ved å innføre strategiske prinsipper?

Rayan Sohaib Saeed

Rayan Sohaib Saeed

Utdannet master i Industriell økonomi og teknologiledelse med bakgrunn i Mekatronikk ingeniør og fagbrev som flymekaniker. Erfaring med prosjektarbeid fra flere bransjer, blant annet flyindustri, IT, Olje og gass, tjenestenæring og salg og service. Er spesielt interessert i å jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi, forretningsutvikling og mennesker. Liker å utfordre nåværende arbeidsprosesser med innovative løsninger og utnytte mulighetene innen teknologien til å skape verdi for kundene og gjøre en forskjell i samfunnet.

Del innlegget:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Hvilke fordeler har en organisasjon ved å innføre strategiske prinsipper? 

Lesetid – 3 minutter. Skrevet av Rayan Sohaib Saeed

Temaet for strategi er utbredt. Gjennom historien har det blitt skrevet en betydelig mengde litteratur om emnet. Imidlertid faller hovedaspektene av begrepet innen to kategorier; krig og business. Henri Fayol (1930) var den første personen til å bruke prinsipper fra militærstrategi i en moderne organisasjon. Han var kjent for sine 14 administrative prinsipper, noe som i ettertid har blitt diskutert som noe utdatert i det 21.århundre. Enkelte betrakter disse prinsippene som sunn fornuft, mens andre mener det ikke passer til en moderne organisasjon. Denne administrative stilen anses som streng og autoritær og fungerer ikke optimalt i moderne tid. Videre må dagens organisasjoner være mer dynamiske, fleksible og evne å tilpasse seg et raskt skiftende miljø.

Dagens organisatoriske omgivelser oppleves som ustabile, og det oppstår ofte utfordringer med kontroll og planlegging. Samtidige har tradisjonelle metoder for å drive en organisasjon på endret seg. Dette er et resultat av overgangen til et nytt paradigme, der det i større grad handler om å måle kundeopplevelser og å sikre effektivitet i organisasjonen. En stor del av dette handler om å utvikle og implementere digitale løsninger for å øke både kvalitet og effektivitet, samt gi brukerne mer verdi. Det er derimot viktig at brukerne involveres i utviklingsprosessen slik at det samsvarer med brukernes krav eller forventninger. Involveres ikke brukerne risikere man at løsningene ikke oppnår det deres maksimale potensiale for verdiskaping. Man ser derfor ofte at noen av veiledningsprinsippene i et utviklingsprosjekt handler om «bruker involvering».

For eksempel, i Meld. St. 27 (2015-2016) har regjeringen fastsatt fem prinsipper for digitaliseringsprosjekter, hvor det første prinsippet er «Start med behov». Ved et offentlig digitaliseringsprosjekt, vil prosjektteamet da være klare over at det første trinnet er å forstå hva som er brukerens behov før selve utviklingen initieres. Flere andre kjente prosjektmetoder bruker også prinsipper som veiledning for hvordan å gjennomføre et prosjekt. Blant annet PRINCE2, en prosjektledelsesmetode adoptert i mange land over hele verden, har sine 7 prinsipper på hvordan å gjennomføre suksessfulle prosjekter. Agile manifesto har sine egne 12 prinsipper som bør være kjent blant utviklerne.

På samme måte som det finnes gode veiledningsprinsipper for utviklingsprosjekter, bør organisasjoner ha strategiske prinsipper som kan brukes til å veilede ansatte i samsvar med selskapets verdier og strategiske satsingsområder. I følge Sheenhan og Isaas (2014) er tradisjonelle metoder hvor bruk av måltall, regler, retningslinjer og prosedyrer for å styre ansattes atferd fortsatt nødvendige, men derimot ikke de meste effektive metodene. En kombinasjon av dette sammen med verdier og strategiske prinsipper vil å være en mer effektiv måte å gjøre det på. I boken «This is LEAN» skrevet av Modig og Åhlstrøm (2012), refereres det til en modell som er basert på Toyota filosofien, modellen vises under.

For de aller fleste en nok Toyota mest kjent som en av verdens største bilprodusenter og for andre er de særdeles kjent for deres effektive produksjonsdrift. For de med en spesiell interesse for strategi og LEAN vil denne giganten også være kjent for deres bakenforliggende prinsipper og strategier. Deres modell viser til at kundens verdi er det frøste trinnet organisasjonen definerer og ønsker å tilfredsstille. Deretter kommer det andre trinnet hvor organisasjonen definerer prinsipper som brukes som veiledning for hvordan å tilfredsstille verdien. Etter det, velges metoder basert på prinsippene, og til slutt, bruk av verktøy som er nødvendige for å forstå en spesifikk metode.

For det først vil strategiske prinsipper kunne bistå ledere med å opprettholde sitt strategiske fokus. Videre vil strategiske prinsipper sikre at de strategiske målene for selskapet driver fremdriften på hvert nivå i organisasjonen. Stratetiske prinsipper skal bidra med å enklere kommunisere bedriftsstrategien og hjelpe til med å guide ansatte i samme retning som selskapets visjon og misjon.

Sheehan og Isaas (2014) nevner også flere andre fordeler ved bruk av prinsipper for å operasjonalisere bedriftsverdier på:

   • Prinsipper paret med bedriftsverdier gir nyttig veiledning.
   • Prinsipper knytter bedriftsverdier til beslutningstaking ved å beskrive organisasjonens verdier i operasjonelle termer
   • Prinsipper er vist å være mer effektive enn regler og ytelsesmål
   • Prinsipper kan adressere spesifikke situasjoner.

Hvordan går du fram?

Ledelsen bør inkludere ansatte i den grad dette er mulig for å forankre prinsippene og at sørge for at de oppnår det tiltenkte potensialet.

   1. Start med å definere hvilke verdier organisasjonen vil tilfredsstille. Se på organisasjons kapabiliteter. Hva er selskapets visjon, misjon og strategiske mål?
   2. Definer deretter prinsipper som vil bli brukt som veiledning for å tilfredsstille hver enkelt verdi. Prinsippene bør være veldig enkle å gjenkjenne og huske. Eksempel:
    1. Vi skal være åpne, ærlige og direkte med hverandre innad i bedriften
    2. Vi skal utfordrer arbeidsprosessen for å kontinuerlig forbedre måten vi arbeider på
    3. Vi skal være et forbilde for proaktive tankesett
   3. Alle kan glemme. Kommuniser regelmessig og konsekvent organisasjonens verdier og prinsipper til ansatte.
   4. Kommuniser prinsippene til nyansatte som en del av onboardings prosess
   5. Visualiser på nettsider og andre digitale kommunikasjonsflate som bedriften benytter.

Ta gjerne kontakt med oss i Innow for et uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå i strategi arbeid og guide dere igjennom prosessen.
Innow AS – Fremtidens konsulenter.

Kilder:

Drucker, P. F. (1992). The new society of organizations. Harvard Business Review, 70(5).

Fayol, H, & Coubrough, J. (1930). Industrial and general administration.

Modig, N., & Ahlstrom, P. (2012). This is lean: Resolving the e_ciency paradox. (1st ed.). Rheologica Publishing.

Sheehan, T., & Isaac, G. (2014). Principles operationalize corporate values so they matter. Strategy & Leadership, 42, 23-30.